The Enchanting Otherworld Of Cambodia’s Root Temple

 

 

 

 

Tín dụng hình ảnh: Diego Delso

Được xây dựng mà không sử dụng vữa, tình trạng nguyên bản của ngôi đền cho phép cây bông lụa và cây sung phát triển và bám rễ vào những viên đá bị bong ra. Sự hiện diện của cây cối, cùng với khung cảnh rừng rậm tươi tốt của ngôi đền, đã khiến nó trở thành một điểm đến được săn đón hàng đầu đối với những du khách trong vùng.

Ngôi đền Ta Prohm được người dân địa phương bảo tồn trong “trạng thái nguyên sơ” để thể hiện hình dáng ban đầu của nó khi được khám phá lại vào thế kỷ 19. Việc quan sát sự phụ thuộc lẫn nhau giữa cây cối và các tòa nhà là rất cần thiết, vì sự tồn tại của mỗi thứ phụ thuộc vào nhau. Nếu một trong số chúng vỡ vụn, cả hai đều chết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Indonesia’s Battle to Save Stranded Whales: Lessons Learned and Ongoing Challenges

  At Ujong Kareng beach ın Aceh provınce, Indonesıa, on November 13, 2017, гeѕсᴜe workers attempted to coax whales that had been beached back ınto the water….

“Beyond Imagination: Discovering the Mystical Waterfall Shaped Like a Bride”

In a distant waterfall, where nature still holds many mysteries waiting to be unraveled, a remarkable phenomenon has emerged – a waterfall shaped like a girl in…

Unraveling the Enigma: Romania’s Mysterious Trouvants—Growth, Movement, and Reproduction Beyond Explanation

Nature never ceases to amaze us with its peculiar wonders, and in the enchanting land of Romania, an enigmatic phenomenon unfolds. Enter the realm of the troubadours,…

Tripping Skies: Capturing the Wonders of the Sky

Step into a world of awe-inspiring beauty as you embark on a visual journey with Tripping Skies, a talented photographer who skillfully captures breathtaking images of the…

The Radish Champion: Crushing The World Recoed With Massive Produce

Damien Allard, a resident of Carleton-sur-Mer, Quebec (Canada), has accomplished a remarkable feat by cultivating three of the largest radishes in the world after a year of…

The strange thing of nature: strangely shaped trees  

Nature has a way of creating natural wonders that ɩeаⱱe us in awe. From the towering mountains to the vast oceans, nature’s beauty knows no bounds. Yet,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *